Η ενδυνάμωση των 45+ μακροχρόνιων ανέργων (ΜΑ) μέσω της καθοδήγησης και της ανάπτυξης προσωπικής τους εικόνας αποτελεί ένα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο το οποίο υλοποιείται από το Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Ιανουάριο του 2019 και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ο στόχος του έργου είναι να δοθεί στους 45+ ετών η ευκαιρία να γνωρίσουν την επιτυχία μέσω της αυτο-ανάπτυξης, της δημιουργικής σκέψης και της εξερεύνησης ευκαιριών!

Η πρόκληση: Μακροχρόνια ανεργία και εργαζόμενοι μέσης ηλικίας

Τα τελευταία χρόνια, η μακροχρόνια ανεργία στην Ευρώπη έχει διογκωθεί. Περίπου τα μισά από τα 25 εκατομμύρια ανέργων στην Ευρώπη μένουν εκτός αγοράς εργασίας για παραπάνω από ένα χρόνο. Η μακροχρόνια ανεργία πλήττει σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι ισόποσα. Για παράδειγμα, το πρόβλημα εντοπίζεται πιο έντονο στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία, όπου περισσότερο από το 60% των ανέργων βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας ανεργίας (ΟΟΣΑ 2014).

Οι 45+ πλήττονται περισσότερο και αντιμετωπίζουν έντονες προκλήσεις όσον αφορά την (επαν)είσοδο στην αγορά εργασίας, στην περίπτωση που θα βρεθούν εκτός αγοράς. Η μακροχρόνια ανεργία και χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τα συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά φτώχιας, δημιουργεί επίσης έναν φαύλο κύκλο: οι δεξιότητες και οι ικανότητες ξεχνιούνται, η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση μειώνονται με αποτέλεσμα, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση να αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την αναζήτηση και εξασφάλιση απασχόλησης.

Η ανάγκη: Ενδυνάμωση δεξιοτήτων - περισσότερες ευκαιρίες κατάρτισης

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ενήλικες μέσης και μεγαλύετρης ακόμα ηλικίας αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της αγοράς εργασίας το επόμενο διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να αυξηθεί η ενσωμάτωση των ανέργων στην αγορά εργασίας και οι προοπτικές παραγωγικότητάς τους, θα πρέπει να προσπαθήσουν και εκείνοι να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και στην άκρως ανταγωνιστική οικονομία, με την αναγνώριση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των ικανοτήτων τους. Ωστόσο, αυτό το είδος στρατηγικής υποστήριξης και κατάρτισης εξακολουθεί να είναι πολύ περιορισμένο και ως εκ τούτου οι 45+ μακροχρόνια άνεργοι συχνά αποκλείονται από τις διαδικασίες της διά βίου μάθησης και γεγονός που αποτρέπει την (επαν)ενσωμάτωσή τους στην αγορά.


Σύμφωνα με τα παραπάνω, αναγνωρίζεται επίσης η ανάγκη να βελτιωθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες των συμβούλων σταδιοδρομίας και επαγγελματιών προσανατολισμού, εμπλουτίζοντας και προσαρμόζοντας τις τεχνικές συμβουλευτικής και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής εικόνας ή της βελτίωσης της αυτο-ανάπτυξης μέσω διαφόρων μεθόδων, όπως ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός (NLP) και η επιχειρηματικότητα.

Το έργο: υποστήριξη για ενδυνάμωση και εξατομικευμένη κατάρτιση

Το έργο έχει σκοπό να:

  • Υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τους μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με εξατομικευμένο τρόπο, βοηθώντας τους να αλλάξουν νοοτροπία, αποκαλύπτοντας τα πλεονεκτήματα, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους και να αναπτύξουν ένα σύνολο δεξιοτήτων για να «ξεκλειδώσουν» την επαγγελματική τους δυναμική
  • Παρέχει επαγγελματικές συμβουλές με νέες, πιο αποτελεσματικές και εξατομικευμένες μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία υποστήριξης ενηλίκων ανέργων
  • Προτείνει και να προωθήσει ολιστικές συνεργατικές προσεγγίσεις υποστήριξης και καθοδήγησης, αναπτύσσοντας μεθόδους και δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για προσαρμοσμένη και εξατομικευμένη εκπαίδευση, αυξάνοντας τις μεμονωμένες μελλοντικές ευκαιρίες για ενήλικες
  • Ενισχύσει τις εταιρικές σχέσεις και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που εργάζονται με άνεργους ενήλικες
  • Αυξήσει το επίπεδο συμμετοχής των ενήλικων εκπαιδευομένων στην εκπαίδευση και κατάρτιση δια βίου μάθησης
  • Εξασφαλίσει τη μεταβίβαση μεθόδων προσαρμοσμένων και εξατομικευμένων εκπαιδεύσεων, προωθώντας έτσι την εκμετάλλευση και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου
 

Ομάδες-στόχοι: μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών και επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού

Το έργο καλύπτει τις προκλήσεις και τις ανάγκες των:

  • 45+ μακροχρόνια ανέργων για την (επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας
  • Συμβούλων σταδιοδρομίας και επαγγελματιών προσανατολισμού και εκπαιδευτές που εργάζονται με ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας σε κατάσταση μακρόχρονιας ανεργίας για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμών των μεθοδολογιών παροχής συμβουλευτικής και κατάρτισης, εφαρμόζοντας νέες, εξατομικευμένες και εμφατικές προσεγγίσεις, συμβάλλοντας στην αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση

Το έργο στοχεύει επίσης στην εμπλοκή σχετικών φορέων χάραξης πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Αν ανήκετε σε μία από αυτές τις ομάδες-στόχους και επιθυμείτε να παρακολουθείτε ή να συμμετέχετε στις δράσεις του έργου, εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα νέα μας ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!